Reglament D'ús

REGLAMENT D’ÚS DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE SANT PERE DE RIBES: BIBLIOTECA MANUEL DE PEDROLO I BIBLIOTECA JOSEP PLA


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les biblioteques són equipaments culturals de referència al municipi i és necessari comptar amb un marc normatiu que reguli els diferents aspectes per a la bona convivència de les persones usuàries i la preservació de les instal·lacions en òptimes condicions. 

Atès que : 

a) L’Ajuntament és el titular d’aquests equipaments, essent responsable de llur vigilància, conservació i manteniment. 

b) El govern i administració dels interessos particulars del municipi són de competència municipal, i l’Ajuntament ha d’adreçar la seva activitat al foment i a la satisfacció de les necessitats generals, gaudint per fer-ho de plena autonomia. 

c) El govern municipal té potestat per a regular la normativa específica dels espais municipals i té el dret de vetllar i fer vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions, així com de les persones usuàries. 

Article 1. ÀMBIT 

El present marc normatiu té per objecte l’ús de les biblioteques municipals de Sant Pere de Ribes: la Biblioteca Josep Pla i la Biblioteca Manuel de Pedrolo. 

Article 2. COMPETÈNCIES I RESPONSABILITATS

2.1. És competència de l’Ajuntament l’autorització de totes les activitats que es portin a terme en aquests recintes. 

2.2. La direcció del centre, serà la responsable de la gestió, coordinadament amb el Servei de Cultura. La gestió segueix les directrius de la Diputació de Barcelona, amb la que la biblioteca es gestiona concertadament. 

Article 3. DESTINATARIS I ACCÉS A LA BIBLIOTECA

3.1. La biblioteca és un servei públic municipal obert a tota la ciutadania, dintre de l’horari establert. 

3.2. L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït. 

3.3. Els infants menors de 7 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta i no se’ls pot deixar sols a la biblioteca. 

3.4. Per fer ús de l’ascensor els menors de 12 anys han d’anar sempre acompanyats d’un adult 

3.5. El personal de la biblioteca pot demanar la identificació dels usuaris quan ho consideri necessari. 

3.6. No és permesa l’entrada d’animals a la biblioteca, amb l’excepció dels gossos pigall. 

3.7. No està permesa l’entrada amb patinets, patins, bicicletes, tricicles o vehicles recreatius similars. 

3.8. Els horaris d’atenció al públic s’exhibiran en un lloc visible des del carrer. 

3.9. La biblioteca es regirà pel calendari local aprovat per Junta de Govern Local i podrà aplicar alguns dies festius, a criteri de l’Ajuntament. 

3.10. Qualsevol variació en l’horari fixat es comunicarà al públic i s’exhibirà en un lloc visible des del carrer. 

Article 4. REQUISITS PER A LA CONVIVÈNCIA I EL BON FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA. 

4.1. La biblioteca és un centre comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal mantenir-hi una actitud correcta; s’hi han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar la resta de persones usuàries. 

4.2. Cal respectar els fons, les instal·lacions i els equipaments de la biblioteca. En cas d’incompliment d’aquestes condicions es perdran els drets d’usuari de la biblioteca. 

4.3. Cal desconnectar, o bé treure el so, dels telèfons mòbils abans d’entrar-hi i no es permet fer-ne ús dins del recinte. 

4.4. Per raons de seguretat i higiene no és permès menjar, ni beure, a excepció d’aigua, dins el recinte de la biblioteca, llevat que es tracti d’un vernissage protocol·lari autoritzat per l’Ajuntament. 

4.5. La biblioteca no es farà responsable dels objectes personals de les persones usuàries. Els objectes personals oblidats en el recinte es guardaran durant un període màxim de dos mesos. Passat aquest temps prudencial, i si no han estat reclamats i recollits, la direcció del centre podrà portar els objectes a la deixalleria municipal, per tal que siguin tractats com a residus. 

4.6. Les conductes incíviques poden ser molt greus, greus i lleus. 

Es consideren conductes incíviques molt greus: 

a. Les que malmetin o causin importants desperfectes en les instal·lacions. 

b. Les que alterin greument l’ordre a les instal·lacions i causin greus perjudicis a la resta d’usuaris. 

c. Robar o malmetre documents. 

d. La reincidència en conductes qualificades com a greus. 

Es consideren conductes incíviques greus: 

a. Les que signifiquin un risc per a les instal·lacions o material de la biblioteca municipal. 

b. Els comportaments que denoten mala educació o falta de respecte envers el personal i altres persones usuàries. 

c. No seguir les instruccions del personal de la biblioteca municipal en quant a utilització del material o comportament. 

d. Fumar, menjar o beure -excepte aigües- en el recinte de la biblioteca municipal. 

e. Destruir, malmetre o retallar llibres, revistes o qualsevol altre document. 

f. La reincidència en conductes qualificades com a lleus. 

Es consideren conductes incíviques lleus: 

a. Parlar en veu alta i no silenciar el mòbil. 

b. Córrer i cridar reiteradament. 

c. Accedir-hi amb animals, amb excepció dels invidents i persones amb discapacitats que els necessitin per a la seva mobilitat. 

4.7. Les mesures a adoptar en cas de conductes incíviques són les següents: 

Per conductes incíviques molt greus, la prohibició d’accedir a les instal·lacions durant un període entre els tres mesos i un any. 

Per conductes incíviques greus, la prohibició d’accedir a les instal·lacions durant un període de quinze dies a tres mesos. 

Per conductes incíviques lleus, l’advertiment i, cas de reiteració, l’expulsió de la biblioteca municipal durant un nombre determinat de dies en funció de la gravetat de la conducta, per un màxim de quinze dies. 

Aquestes expulsions temporals comportaran també la retirada del carnet i la pèrdua dels drets com a usuari/ària. 

4.8. El personal de la biblioteca tindrà potestat per aplicar aquestes mesures. En el cas de les conductes incíviques greus i molt greus cal que la direcció n’estigui informada. 

Article 5. ELS SERVEIS 

5.1. Els serveis de la biblioteca són gratuïts, excepte les fotocòpies, el préstec interbibliotecari, l’adquisició de CDs, USBs i auriculars, la impressió de documents i el duplicat del carnet. Aquests serveis estaran subjectes als preus públics vigents. 

5.2. Cada sala està destinada per a un públic i per a uns usos específics i la gestió d’aquests espais és competència exclusiva del personal de la biblioteca. No és permès canviar el material de lloc ni fer un ús inadequat de les sales i dels serveis. No es pot modificar la disposició del mobiliari: taules, cadires, butaques, etc. 

5.3. L’aforament de les sales és limitat. En cas que les sales estiguin completes el personal de la biblioteca podrà demanar als usuaris que les abandonin fins que tornin a quedar espais lliures. No es podran reservar places per a altres persones. 

5.4. Les persones usuàries poden accedir lliurement a tots els documents, excepte a algunes obres que, per les seves característiques, són d’accés restringit i cal demanar-les al personal de la biblioteca. 

5.5. Un cop consultats els llibres, cal deixar-los al lloc que la biblioteca destini a aquesta finalitat (carretons, taules, etc.). Només les enciclopèdies i les revistes s’han de retornar a les prestatgeries. 

5.6. Les persones usuàries tenen a la seva disposició el personal de la biblioteca per demanar ajuda quan ho considerin necessari. 

5.7. No és permès fer treballs en grup ni utilitzar tisores, cúter, cola i tots aquells materials amb els quals es puguin malmetre els documents de la biblioteca. 

5.8. Les persones usuàries tenen a la seva disposició una bústia de suggeriments per recollir les opinions sobre les instal·lacions, serveis, activitats, fons, etc. 

Article 6. EL CARNET DE LA BIBLIOTECA

6.1. Per fer ús de determinats serveis és imprescindible disposar i presentar el carnet de la Biblioteca. 

6.2. Per fer-se el carnet de la biblioteca cal portar el DNI, el passaport, el carnet de conduir o el permís de residència, tot indicant l’adreça correcta, el telèfon i el correu electrònic, en cas de tenir-ne. També es pot fer el carnet omplint el formulari per Internet. La biblioteca garanteix la confidencialitat de les dades personals dels usuaris. 

6.3. Tenir el carnet suposa acceptar les normes de funcionament de la biblioteca i els punts que consten en aquest reglament. 

6.4. El carnet és personal i intransferible. L’ús del carnet per part d’altres persones diferents al titular del mateix pot ser objecte de suspensió del servei. Només els pares o tutors legals podran fer ús del carnet dels seus fills menors de 14 anys per retirar en préstec documents adreçats al públic infantil. 

6.5. El carnet de la biblioteca és gratuït. L’obtenció d’un duplicat, tret que se’n justifiqui documentalment la sostracció, està subjecte al pagament del preu públic corresponent. 

6.6. El personal de la biblioteca pot demanar als usuaris una identificació complementària (DNI) al carnet de la biblioteca. 

6.7. Les persones usuàries menors de 14 anys necessiten l’autorització de la mare, pare o tutor/a per a fer-se el carnet. La biblioteca mantindrà un registre amb les autoritzacions dels menors. 

6.8. L'ús del carnet per part de les persones menors de 18 anys és responsabilitat del pare, mare o tutor/a que n'hauran d'exercir el control necessari. 

6.9. Cal comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de domicili o de telèfon. 

6.10. En cas d'incidències com pèrdua del carnet, demora en el retorn de documents en préstec, conducta inadequada,... el carnet pot ser bloquejat temporalment. En aquest cas, no es podran utilitzar els serveis de la biblioteca per als quals calgui presentar aquest document. 

6.11. En cas de pèrdua o robatori del carnet de biblioteca, la persona usuària haurà de comunicar-ho el més aviat possible. La biblioteca no es farà responsable de l’ús indegut d’aquest carnet perdut o robat, si no s’ha notificat a temps. 

6.12. D’acord amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades a les biblioteques només s’utilitzaran amb l’objecte pel qual han estat recollides i seran incloses a la base de dades de la Xarxa de Biblioteques amb la finalitat de gestionar les activitats organitzades per les entitats vinculades a la Xarxa de Biblioteques. Tota persona usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals. 

6.13. El carnet és únic per a totes les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona i és vàlid a totes les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 

6.14. Les entitats, associacions o institucions que ho sol·licitin podran disposar d’un carnet col·lectiu expedit a nom del centre, amb indicació del responsable i de les persones autoritzades per al seu ús. 

Article 7. EL SERVEI DE PRÉSTEC

7.1. El servei de préstec permet, prèvia presentació del carnet d’usuari, emportar-se temporalment documents fora de la biblioteca. 

7.2. La quantitat de documents que es poden agafar en préstec així com els terminis quedaran regulats per la normativa de préstec vigent. 

7.3. Un cop passat el termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat, sempre que cap altre persona l’hagi reservat. La renovació es pot fer a la biblioteca, per telèfon, per correu electrònic o per Internet. 

7.4. Es poden fer reserves dels documents deixats en préstec des de la biblioteca o a través d’Internet. Les reserves es mantindran durant una setmana a partir de l’avís. 

7.5. Cal tenir cura dels documents en préstec i retornar-los en el mateix estat en què han estat deixats. 

7.6. Queden exclosos de préstec les obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, atles...), els fons de reserva, els documents de col·lecció local únics, números corrents de revistes i diaris i tots aquells documents que la direcció cregui convenient que no surtin de la biblioteca. 

7.7. El servei de préstec interbibliotecari posa a l’abast dels usuaris els fons documentals del Catàleg Col·lectiu de la XBM així com els d’altres biblioteques del Sistema Bibliotecari de Catalunya en relació a les quals s’hagi establert acords de col·laboració específics. 

7.8. El servei de préstec interbibliotecari entre els municipis que pertanyin a la XBM està subjecte al pagament del preu públic vigent. Les tarifes amb altres institucions del Sistema Bibliotecari de Catalunya resten fixades als convenis de col·laboració o normatives específiques que regulin el servei. 

7.9. El pagament del servei de préstec interbibliotecari s’abonarà en el moment de fer la sol·licitud del document. 

7.10. Resten exclosos del préstec interbibliotecari el fons audiovisuals i/o multimèdia, així com altres materials que específicament determini la biblioteca proveïdora. 

7.11. La biblioteca aplica, pel retard en el retorn dels documents prestats, punts de demèrit al carnet d’usuari. Els punts de penalització són punts que s’acumulen al registre d’usuari per retornar un document prestat fora del termini establert. S’adjudica un punt per cada document i dia de retard. Es compten des del primer dia de retard del document i en arribar als 50 punts es bloqueja el carnet per un període de 15 dies naturals. El bloqueig s’aplica en el moment que es retornen els documents endarrerits. El bloqueig del carnet afecta a la biblioteca propietària dels documents i a la resta de les biblioteques i serveis de la XBM. 

7.12. Si un usuari/ària perd o fa malbé un document ho ha de notificar immediatament a la biblioteca i ha de comprar el mateix document o abonar-ne l’import equivalent. 

Article 8. ÚS D’INTERNET

8.1. El servei públic d’accés a Internet és gratuït per als usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals i s’ofereix a través dels serveis: 


- Wi-Fi (xarxa sense fils): permet connectar-se a Internet des de dispositius mòbils de la biblioteca o propis 

- Internet i+: ofereix accés a Internet i a eines ofimàtiques a través de terminals de la pròpia biblioteca 

8.2. Per accedir al servei públic d’accés a Internet és imprescindible identificar-se amb el carnet d’usuari de les biblioteques de la XBM, que és personal i intransferible. A més, la biblioteca podrà establir altres mitjans de control complementaris per a l’accés als serveis d’Internet amb l’objectiu d’identificar els usuaris/àries. 

8.3. Per accedir al servei públic d’accés a Internet la persona que utilitza el servei s’ha de validar amb el seu nom d’usuari i contrasenya i acceptar les condicions i requisits inclosos en l’avís legal. 

8.4. L’accés a Internet per part de les persones menors de 14 anys està vinculat a l’autorització de la mare, pare o tutor legal que implica l’expedició del carnet. 

8.5. El servei està pensat per a la recerca d'informació amb finalitats culturals, d’aprenentatge, de consulta en general i per a activitats vinculades a l’oci. No està permesa la consulta de pàgines de contingut racista, violent, pornogràfic o que atemptin contra la dignitat de les persones. 

8.6. Les sessions d’Internet/ús Wi-Fi són individuals i cal respectar la privacitat dels usuaris. 

8.7. La biblioteca determinarà quins són els espais on es pot fer ús dels ordinadors portàtils i de la connexió al servei Wi-Fi. 

8.8. L’usuari/ària està obligat a accedir a Internet a través del servei públic d’accés a Internet de la XBM d’una manera responsable i informada. Cal que respecti els procediments, la normativa i el personal de la biblioteca. 

8.9. Les persones usuàries tenen l’obligació de llegir qualsevol notícia relacionada amb temes de propietat intel·lectual o copyright que aparegui en la informació consultada. 

8.10. La utilització no autoritzada d’aquest servei donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. 

8.11. És obligatori tancar la sessió abans d’abandonar el terminal i cada persona ha de vetllar per la privacitat d’accés sobre les seves claus d’accés i la seva identificació electrònica. Qualsevol conseqüència derivada de no tancar la sessió és la seva responsabilitat. Està prohibit l’ús de claus d’accés alienes que seran considerades com a suplantació de la identitat d’una altra persona. 

8.12. La biblioteca no té control ni supervisa la informació a la qual accedeixen les persones usuàries a través de la xarxa i no és responsable dels seus continguts. 

8.13. La biblioteca ofereix materials de suport per als dispositius personals però el seu personal no ofereix assistència tècnica. 

8.14. La biblioteca pot implementar els mecanismes de control que cregui necessaris per impedir l’accés a informació no relacionada amb la missió dels serveis i es reserva el dret de finalitzar les sessions en qualsevol moment sense previ avís. 

8.15. Els pares, mares o tutors legals tenen la responsabilitat de vetllar per l’ús del carnet quant a consultes a Internet per part dels menors, exercint el nivell de control que considerin necessari. 

8.16. Els terminals fixos d’accés a Internet posa a disposició de les persones usuàries una connexió de 2 sessions diàries fins a un màxim de 20 sessions mensuals. 

8.17. L’incompliment de les normes del servei públic d’accés a Internet suposen l’aplicació de punts de demèrit al carnet d’usuari. S’adjudiquen 50 punts que impliquen el bloqueig del carnet d’usuari durant 15 dies naturals. Per fer efectiu el desbloqueig del carnet cal adreçar-se al taulell de la biblioteca. 

Article 9. SERVEI DE REPROGRAFIA

9.1. La Biblioteca ofereix aquesta prestació en règim d’autoservei. 

9.2. El servei està subjecte al preu públic establert segons les ordenances municipals. 

9.3. En relació al seu ús, les persones usuàries hauran de tenir en compte la normativa vigent en matèria de drets d’autor. Només s’autoritza fer reproduccions d’obres subjectes a drets d’autor quan aquestes es facin exclusivament per a finalitats de recerca o conservació (article 37.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual). 

9.4. La Biblioteca podrà restringir la reproducció de determinats documents en funció del seu estat de conservació o bé en altres supòsits raonables. 

Article 10. SALA POLIVALENT

10.1. La sala polivalent és un espai de la biblioteca, compartida amb el Centre Cívic L’Espai en el cas de la Biblioteca Josep Pla, concebut per a dur a terme activitats de tipus cultural, informatiu o formatiu com ara exposicions, conferències, xerrades, tertúlies, tallers, cursos, etc. així com actes institucionals com poden ser lliurament de premis, presentacions de llibres, rodes de premsa, etc., no estant permesos actes que siguin discriminatoris pel que fa a sexe, raça, ideologia, edat, nacionalitat, classe social o religió. 

10.2. Les persones autores que duguin a terme la presentació del seu llibre a la sala polivalent de la biblioteca hauran de donar 4 exemplars de la seva obra per a la seva incorporació al fons de les biblioteques Manuel de Pedrolo i Josep Pla. En el cas d’autors amb residència a la comarca del Garraf, a més, podran dur a terme la venda de la seva obra durant l’acte de presentació sense haver d’abonar el preu públic per a l’ús de la sala polivalent, com a eina de promoció de la creació i la investigació locals i comarcals. 

10.3. També és un espai que es pot cedir a les entitats, associacions, col·lectius, particulars i d’altres organismes municipals per a fins culturals i/o educatius, si així ho sol·liciten. El preu i les exempcions d’aquest servei es troba recollit a l’ordenança reguladora dels preus públics per la utilització privativa o aprofitament especial d’espais municipals. (Ordenança de preu públic número 60) 

10.4. Autorització d’ús 

L’únic espai de la biblioteca objecte d’autorització és la Sala Polivalent. 

10. 5. Criteris per atorgar l’autorització 

10.5.1. La resolució de les sol·licituds d’utilització de la sala polivalent, l’adoptarà l’Ajuntament , de manera coordinada amb la direcció del centre, en funció del tipus i de l’interès de l’activitat. 

10.5.2. Resten exceptuades les activitats que contradiguin els principis constitucionals, especialment els de convivència, tolerància, solidaritat i respecte i les que no s’adeqüin a la finalitat d’aquesta instal·lació. 

10.5.3. L’autorització de l’ús de l’equipament origina un cessió d’ús a precari, que serà essencialment revocable per raons d’interès públic. 

10.5.4. Es podrà suspendre una autorització, quan per raons d’interès general, sigui necessari l’equipament. 

10.5.5. Podrà denegar-se l’autorització als sol.licitants que en ocasions precedents no hagin observat les indicacions d’aquest reglament i/o les efectuades per la direcció de l’equipament. 

10.6. Extinció i modificació de l’autorització

10.6.1 L’autorització d’ús s’extingirà automàticament per les causes següents: 

a) Finalització del període de l’autorització. 

b) Renúncia de la persona usuària 

c) Destinació a activitats diferents a les indicades en l’autorització. 

d) Ús deficient o inadequat de les instal·lacions. 

e) Incompliment de les condicions d’ús. 

f) Raons d’interès públic, les quals comportaran la devolució de part o de la totalitat de la taxa o preu públic abonat. 

10.6.2. Les causes d’extinció dels apartats b i c, d i e, no comportaran la devolució de la taxa o preu públic abonat. 

10.6.3. Excepcionalment l’autorització concedida podrà modificar-se d’ofici o a instància de part, per variació de les causes que motiven l’autorització. 

10.7. Responsabilitat de l’ús i de les activitats

10.7.1. El personal de la biblioteca, sota la supervisió de la direcció, exercirà el control sobre les activitats programades. És obligació de les persones usuàries tenir cura del bon ús de les instal·lacions, i pel que fa les activitats, la responsabilitat és de la persona o entitat que n’hagi sol·licitat la utilització. 

10.7.2. Les persones o entitats autoritzades hauran d’observar tots els requisits que s’indiquen seguidament: 

a) Seran responsables dels danys que es pugin produir a les persones o a les coses durant l’ús de les instal·lacions. 

b) L’entitat o persona responsable haurà de disposar de la suficient cobertura d’assegurança de responsabilitat civil per a cobrir possibles eventualitats, en el cas d’activitats que no siguin les habituals d’un equipament bibliotecari i en els casos en que així ho consideri necessari l’Ajuntament per poder atorgar la corresponent autorització. 

c) Limitar-se a l’ús de l’espai autoritzat, sense accedir a la resta de les dependències. 

d) Haver abonat ,si s’escau, i prèviament a la data de la celebració de l’acte, la corresponent taxa o preu públic vigent com a contraprestació per les despeses de conservació, manteniment i consums de l’espai. 

e) En cas d’ocasionar-se danys als béns objecte de la utilització, abonar-ne l’import i garantir-ne la reparació abans de la represa de la següent activitat. 

f) Posar en coneixement dels responsables del centre qualsevol incidència que detecti en relació a l’espai autoritzat o amb el seu entorn. 

g) Seran igualment a càrrec dels organitzadors els desperfectes ocasionats en dependències diferents de l’autoritzada per causes de negligència dels usuaris i podran tenir com a conseqüència la rescissió de l’autorització, si s’escau. (article 10.1 Ordenança núm. 60) 

h) Fer-se càrrec de la vigilància i del control de les instal·lacions. També es responsabilitzaran de la conducta de les persones que formin part de l’activitat desenvolupada. 

i) No cedir, traspassar, autoritzar o llogar a tercer l’espai que s’ha autoritzat pel seu ús. 

j) Les activitats que la persona o entitat autoritzada realitzi seran de la seva exclusiva responsabilitat, inclosa la civil, sense que existeixi cap relació de dependència entre aquesta i l’Ajuntament. 

k) Els actes que es realitzin a la sala polivalent no han d’entorpir la dinàmica pròpia de la biblioteca 

l) El sol·licitant s’haurà d’adaptar als horaris d’obertura de la biblioteca, no podent-se fer cap acte fora d’aquests horaris. 

m) Pel que fa a l’ús del material de la sala (projector de vídeo, megafonia, projector de transparències, projector de diapositives, ordinador, marcs d’exposició, mobles expositors, vitrines, pissarra, etc.) caldrà deixar constància a la mateixa instància de quins aparells i/o material se’n farà ús, sent el sol·licitant el responsable d’aquest material en tot moment. Si es tracta de visionar cintes de DVD, de vídeo, escoltar un CD o bé executar programes d’ordinador cal fer proves prèvies al dia de l’activitat per a comprovar que tot funciona correctament. També anirà a càrrec de l’entitat/organisme la distribució de les cadires de la sala i en finalitzar l’activitat s’haurà de deixar tot en les mateixes condicions com s’havia trobat. 

n) La preparació i control de l’acte anirà a càrrec del sol·licitant, que assumirà i garantirà els aspectes tècnics, organitzatius i de seguretat que l’activitat requereixi. 

o) En el cas de les exposicions, el sol·licitant es farà càrrec del muntatge i desmuntatge de l’exposició, així com de la seva vigilància (en cas de necessitar-la) i del vernissage d’inauguració (opcional). La biblioteca cedeix l’espai únicament per a l’exposició d’obres, no per a la seva venda. 

p) La biblioteca ofereix la possibilitat de proporcionar al sol·licitant material de difusió (cartells i invitacions) per a ús personal, que cal demanar amb antel·lació. 

q) En el cas de les presentacions de llibres, el sol·licitant haurà de cedir quatre exemplars del mateix a la biblioteca. 

10.8. Tràmits 

Per a fer-ne ús caldrà seguir els següents tràmits: 

a) Emplenar el model de sol·licitud que us serà facilitat per la Biblioteca o per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes indistintament. 

b) Presentar el document de la sol·licitud presencialment a la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del municipi, o per correu electrònic al Servei de Cultura (cultura@santperederibes.cat). 

c) Serà el Servei de Cultura, d’acord amb la direcció de la biblioteca, qui donarà finalment l’autorització. 

d) En cas d’haver-se de liquidar un preu públic per a l’ús de l’espai es farà a l’OAC. 

10.9 Preus públics utilització Sala Polivalent

10.9.1. Seran d’aplicació les taxes o preus públics, i les corresponents exempcions, establertes a l’Ordenança de preu públic número 60. 

10.9.2 Si cal abonar un import en aplicació de la taxa o preu públic aquest s’haurà de liquidar a l’OAC del municipi 

10.9.3 En cas d’haver-se produït danys o desperfectes durant alguna activitat, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament realitzaran una avaluació dels mateixos i fixaran l’import dels danys, per tal que el responsable de l’activitat se’n faci càrrec (article 10 Ordenança núm. 60). 

10.9.4. L’Ajuntament resoldrà amb urgència la reparació dels desperfectes que s’hagin ocasionat i dificultin l’acció de la realització de l’activitat prevista al centre o variïn les condicions en què es va cedir. 

10.10. Reclamacions 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que pugin sorgir entre ambdues parts. Malgrat això, abans de procedir judicialment, les dues parts intentaran de bona fe, la negociació de les reclamacions i/o discrepàncies amb la finalitat d’arribar a un acord i/o una conciliació que eviti el procés. 

Article 11. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Aquest reglament deroga qualsevol normativa anterior aprovada per aquest Ajuntament sobre la matèria. 

Article 12. DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest reglament afecta totes les persones que facin ús de les instal·lacions i serveis de la biblioteca, amb independència de la possessió o no del carnet. 

Per tal de permetre que la biblioteca compleixi la seva funció i per assegurar la necessària convivència de tothom que es trobi en aquest espai, qualsevol persona que no respecti aquest reglament en pot ser expulsada durant un temps determinat, fins a un màxim de 7 dies, en funció de la gravetat dels fets i a potestat de la direcció del centre. 

Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra al BOP.